אוקטוריטס
 
  אָוּקְטוֹרִטָס (auctoritas) הוא מונח ברומא העתיקה שתאר את הבולטות בחברה, ההילה והרושם החברתי, החשיבות החברתית ואת היכולת להשפיע על אירועים באמצעות משרה ציבורית.

את המונח קשה לבאר, משום שחלק ניכר ממשמעותו היה טמון במישור שאינו רשמי. לכל בעלי המשרות ברומא היה אוקטוריטס כחלק מובנה מעצם החזקתם במשרה כזו. אוקטוריטס היה גם למחזיקים במשרות דתיות מסוימות וכן לפרינקפס סנטוס (ראשון הסנטורים) בסנט. אך אוקטוריטס הייתה גם סמכות שאינה רשמית, שניתן לבארה רק כסמכות או יכולת השפעה אישית של אדם, שהושפעו מעברו, התנהגותו, יחסו לבני אדם אחרים ויחסם אליו.

במובן המשפטי, ביחס לרכוש, אוקטוריטס הוא מונח מקביל לבעלות על רכוש. כך, פעולה לפינוי אדם מביתו הייתה אוקטוריטטיס אקטיו (auctoritatis actio), פעולה כנגד האוקטוריטס; והוכחות הבעלות כונו אינסטרומנטה אוקטוריטטיס (instrumenta auctoritatis).


נכתב: יולי 2006.